Warunki wynajmu

 • Oferta wynajmu skierowana jest głównie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osoby prawne) i organizacji.
 • W przypadku osób fizycznych konieczna jest wpłata kaucji za wynajmowany sprzęt.
 • Realizujemy tylko zamówienia złożone pisemnie (formularz zgłoszeniowy, mail).
 • Dokumenty, które należy nam przesłać lub dostarczyć, to: NIP, REGON, KRS (nie starszy niż 3 miesiące) lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki.
 • Po otrzymaniu formularza (zamówienia) oraz wszystkich dokumentów, przygotujemy umowę wynajmu, którą Państwo otrzymują do podpisania.
 • Po podpisaniu umowy i ustaleniu terminu wynajęcia sprzęt zostanie przygotowany do odbioru lub dostarczenia wraz z protokołem wynajęcia.
 • Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za sprzęt w okresie wynajmu (sprzęt powinien zostać na ten czas ubezpieczony od kradzieży, nieszczęśliwych wypadków itp.). Zgodnie z umową wszelkie koszty wynikające z uszkodzenia i niewłaściwego wykorzystania sprzętu oraz związane z kradzieżą i transportem ponosi Klient.
 • W przypadku odbioru sprzętu poza siedzibą Deal lub w siedzibie przez osobę inną osobę niż podpisująca umowę prosimy o przygotowanie upoważnienia dla osoby odbierającej sprzęt.
 • Płatność za wynajem dokonywana jest na podstawie faktury przed odbiorem sprzętu. Płatność może być dokonana gotówką lub przelewem na konto. Dla stałych Klientów – przelew z odroczonym terminem płatności.
 • Klient jest zobowiązany do poinformowania nas o ewentualnym przekroczeniu terminu zwrotu wynajętego sprzętu. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu zawartego w umowie bez zgody wynajmującego zostaną naliczone opłaty karne.
 • Koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych ponosi wynajmujący.
 • W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie pobieranie kaucji za wynajmowany sprzęt.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wynajmu bez podania przyczyny.